اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

دسته بندي : مباحث رشته ها » تاریخ
این فایل به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 215 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

از دورترین ادوار تاریخ تاکنون همواره طبع لطیف و اندیشه ظریف و قدرت خلاق قوم ایرانی همراه با خلق و خوی نرم و روحیه ی حساس، این ملت را از دیگر اقوام متمایز ساخته است. آنها همواره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ی علم و ادب از زمانهای قدیم تا کنون ایفا نموده اند. چنین نقشی در توسعه زبان و ادبیات عربی نیز چشمگیر بوده است.
بر کسی پوشیده نیست که علوم زبانی از جمله صرف و نحو و بلاغت، به دست ایرانیان فرهیخته پرورش یافت و به حد کمال رسید. نام بزرگانی چون سیبویه و ابو علی فارسی و نیز سکاکی و خطیب قزوینی و امام فخر رازی همواره بر تارک این علوم می درخشند. کتابت عربی نیز از آغاز حیات فنی خود، پرورش یافته ی ذوق ایرانیست تا آنجا که گفته شده است «بدئت اللکتابه بعبد الحمید و ختمت بابن العمید» هر دو شخصیت مذکور که آغاز و سرانجام کتابت به آنها نسبت داده شده است از نژاد ایرانی اند و سبک نگارش ابن عمید از سده ی چهارم هجری تا سالیان آغازین نهضت ادبی معاصر عربی به عنوان سبک غالب درنزد عموم نویسندگان عربی به شمار می آمد.
فهرست مطالب
چکیده   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول   ۵
کلیات   ۵
۱-۱-بیان مسئله   ۶
۱-۲- اهداف تحقیق   ۷
۱-۳- پیشینه تحقیق   ۸
۱-۴- روش کار   ۸
فصل دوم   ۹
نگاهی به تاریخ شهر اصفهان   ۹
۲-۱- وجه تسمیه ی اصفهان   ۱۰
۲-۲-۱- پیش از اسلام   ۱۱
۲-۲-۲- در دوره های اسلامی   ۱۲
۲-۲-۳- در دوره زیاریان   ۱۵
۲-۲-۴- در دوره دیلمیان   ۱۶
۲-۲-۴-۱- خدمات دیلمیان در اصفهان   ۱۸
۲-۲-۵ در دوره سلجوقیان   ۱۸
۲-۲-۶- در دوره خوارزمشاهیان   ۲۱
۲-۳- ادیان و مذاهب   ۲۲
۲-۴- علوم و معارف   ۲۵
۲-۴-۱- مراکز آموزش   ۲۷
۲-۴-۱-۱- مساجد   ۲۷
۲-۴-۱-۲- کتابخانه ها   ۲۹
۲-۴-۱-۳- مدارس   ۲۹
۲-۴-۱-۴- خانقاه ها   ۳۱
۲-۵- نشر زبان و ادبیات عربی   ۳۲
فصل سوم   ۳۷
ادبیات منظوم عربی در اصفهان   ۳۷
۳-۱- مدیحه سرایی   ۳۸
۳-۱-۱- مطلع قصاید مدحی   ۴۱
۳-۱-۱-۱- مقدمه  طللی   ۴۱
۳-۱-۱-۲- مقدمه تغزلی   ۴۳
۳-۱-۱-۳- مقدمه وصف خیال   ۴۵
۳-۱-۱-۴- مقدمه ای با یاد ایام جوانی   ۴۷
۳-۱-۲- نوآوری در مطلع قصاید مدحی   ۴۸
۳-۱-۳- معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح   ۵۱
۳-۱-۳-۱- مدح امیران و وزیران   ۵۱
۳-۱-۳-۲- مدح استادان و عالمان   ۶۱
۳-۱-۳-۳- مدح در مراسم واعیاد مختلف   ۶۲
۳-۱-۳-۴- مدح و وصف شهرها و کشورها   ۶۵
۳-۱-۳-۵- مبالغه در مدح   ۶۸
۳-۱-۳-۶- ابتکارهای نو در مدیحه سرایی   ۷۱
۳-۱-۳-۷- گرایش خطابی   ۷۵
۳-۱-۳-۸- کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار   ۷۶
۳-۱-۳-۹- افراط در کاربرد آرایه های بدیعی   ۷۸
۲-۱-۴- مدایح مذهبی   ۸۱
۳-۲- شعر تعلیمی   ۸۸
۳-۲-۱- شعر حکمی   ۸۹
۳-۲-۱-۱- پندهای عربی پیش از دوره عباسی   ۹۰
۳-۲-۱-۲- توجه ایرانیان به پند   ۹۲
۳-۲-۱-۳- راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی   ۹۳
۳-۲-۱-۳-۱- ترجمه   ۹۳
۳-۲-۱-۳-۲- آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف   ۹۶
۳-۲-۱-۴- ویژگی  ادبیات حکمی در عصر عباسی   ۹۷
۲-۲-۱-۵- موضوعات ادبیات پند و اندرز   ۱۰۱
۳-۲-۱-۵-۱- بخشش و انفاق   ۱۰۳
۳-۲-۱-۵-۲- قناعت   ۱۰۴
۳-۲-۱-۵-۳- همت و تلاش   ۱۰۶
۳-۲-۱-۵-۴- صبر و شکیبایی:   ۱۰۸
۳-۲-۱-۵-۵- دوست   ۱۱۰
۳-۲-۱-۵-۶- رازداری   ۱۱۳
۳-۲-۱-۵-۷ علم و آموزش   ۱۱۳
۳-۲-۱-۵-۸- ارزشهای اخلاقی   ۱۱۶
۳-۲-۱-۵-۹- سفر   ۱۱۸
۳-۲-۱-۵-۱۰- تندرستی   ۱۱۹
۳-۲-۱-۵-۱۱- غنیمت شمردن عمر و ارزش آن   ۱۱۹
۳-۲-۱-۵-۱۲- دنیا و روزگار   ۱۲۱
۳-۲-۱-۵-۱۳- پیری وناتوانی   ۱۲۳
۳-۲-۱-۵-۱۴- مرگ   ۱۲۵
۳-۲-۱-۵-۱۵- پرهیزگاری   ۱۲۶
۳-۲-۱-۵-۱۶- قدرت خداوند وتوکل بر او   ۱۲۷
۳-۲-۱-۵-۱۷ استغفار   ۱۲۹
۳-۲-۱-۵-۱۸ – خدا شناسی   ۱۳۰
۳-۲-۱-۵-۱۹- خودشناسی   ۱۳۰
۳-۲-۱-۵-۲۰ دین   ۱۳۱
۳-۲-۱-۵-۲۱- دورویی   ۱۳۱
۳-۲-۱-۵-۲۲- حرص و طمع   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۳- سخن چینی   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۴- خود پسندی:   ۱۳۲
۳-۲-۱-۵-۲۵- مال اندوزی   ۱۳۳
۳-۲-۱-۵-۲۶- گمراهی   ۱۳۴
۳-۲-۱-۵-۲۷- غیبت   ۱۳۴
۳-۲-۱-۵-۲۸- حسادت   ۱۳۵
۳-۲-۱-۵-۲۹- تنبلی   ۱۳۵
۳-۲-۲- شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون   ۱۳۶
۳-۳- وصف   ۱۳۸
۳-۳-۱- وصف در شعر کهن عربی   ۱۳۸
۳-۳-۲- وصف در عصر عباسی   ۱۴۰
۳-۳-۲-۱- وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن   ۱۴۳
۳-۳-۲-۲- وصف باغ و بستان   ۱۵۰
۳-۳-۲-۳- وصف برف و باران   ۱۵۳
۳-۳-۲-۴- وصف گلها و میوه ها   ۱۵۴
۳-۳-۲-۵- وصف اشیاء و بناها   ۱۵۸
۳-۳-۲-۶- وصف حیوانات   ۱۶۴
فصل چهارم   ۱۶۷
بررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری   ۱۶۷
۴-۱- ابوالفرج اصفهانی   ۱۶۸
۴-۱-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۶۹
۴-۲- ابن طباطبای اصفهانی   ۱۷۲
۴-۲-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۴
۴-۳- صاحب بن عباد   ۱۷۵
۴-۳-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۸
۴-۴- ابواسماعیل طغرایی   ۱۸۰
۴-۴-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۳
۴-۵- عماد الدین اصفهانی   ۱۸۶
۴-۵-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۷
فصل پنجم   ۱۹۰
۵- نتیجه گیری   ۱۹۱
«خلاصه الاطروحه باللغه العربیه»   ۲۰۰
فهرست منابع   ۲۰۳
دسته بندی: مباحث رشته ها » تاریخ

تعداد مشاهده: 2969 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 215

حجم فایل:1,325 کیلوبایت

 قیمت: 3,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    این فایل به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 215 صفحه می باشد.